Завантажити пробну версію

Розрахунок та аналіз усталених режимів

Розрахунок та аналіз усталених режимів (УР) здійснюється методом компенсувальних ЕРС (покращення зумовленості матриці Якобі, повузлова лінеаризація методом Ньютона). Характерною особливістю цього методу є збалансованість електричного режиму на кожній ітерації. Здійснюється контроль за збіжністю і, у випадку неіснування режиму, фіксується найближчий до заданого режим. Метод дозволяє проводити розрахунки нормальних, граничних та післяаварійних режимів з врахуванням та без врахування зміни частоти, після поділу енергосистеми на ряд підсистем з різними значеннями частоти в кожній з них.

Під час розрахунку УР можна враховувати втрати активної потужності на корону в залежності від напруги та погоди; статичні та динамічні характеристики залежностей потужності навантаження від напруги та частоти. Під час розрахунку зі змінною частотою у всіх вузлах генерування, в тому числі і в балансувальних, підтримується задана потужність.

Балансування режиму здійснюється за рахунок зміни потужностей генерування та навантаження у відповідності з їхніми статичними характеристиками за напругою та частотою.

 information_display_new.jpg

Вивід інформації після завершення розрахунку УР зі змінною частотою

Такий розрахунок дозволяє отримати інформацію про статизм генераторів та регулювальний ефект навантаження енергосистеми, яка використовується під час проектування та налагодження пристроїв автоматики (АЧР, автоматика відвернення втрати стійкості та інших).

В ДАКАР реалізована методика врахування розрахункових максимальних значень реактивної потужності генераторів. Під час розрахунку УР максимальні значення реактивної потужності перераховуються з врахуванням параметрів генераторів, заданих в даному вузлі, кількості генераторів, заданої напруги та реального завантаження генераторів активною потужністю.

ДАКАР дозволяє проводити оптимізацію режимів за напругами за допомогою пристроїв РПН та ПБЗ трансформаторів. Можливий автоматичний вибір положення РПН трансформаторів з метою забезпечення бажаних рівнів напруг у споживачів. Реалізовано всі 10 типів РПН та ПБЗ трансформаторів (автотрансформаторів) для мереж 35-750 кВ.

Реалізовано алгоритм обтяження УР з екстраполюванням компенсувальних ЕРС для наступних режимів за даними попередніх, що значно зменшує сумарний час розрахунку.

Передбачено автоматичний ввід обтяження за кутом для точнішого знаходження граничних (аперіодично) режимів.

Є можливість визначати керуючі дії (необхідні обсяги зміни потужностей навантаження та генерування) для забезпечення існування післяаварійних режимів з заданою частотою.

Крім розрахунку вихідних та граничних УР цей метод лежить в основі розрахунку довготривалих післяаварійних перехідних режимів, пов’язаних зі зміною частоти в енергосистемі.

Реалізовано потужний інструментарій аналізу результатів розрахунку УР: повузловий; за втратами потужності для різних класів напруг; загальний баланс енергосистеми; детальний баланс для заданого регіону; порівняння загальних балансів чи детальних балансів заданого регіону для двох режимів; порівняння параметрів двох режимів. Інформацію можна передавати в MS Word чи MS Excel для наступного опрацювання.

Модуль «Прогноз» дозволяє моделювати зміну навантаження та генерування в регіонах ЕЕС. Користувачу надається можливість оцінити зміну параметрів та перегляд незмінних параметрів. Для вибраного регіону виводиться інформація про: навантаження, навантаження власних потреб, зовнішнє навантаження, загальні втрати, внутрішнє споживання регіону, генерування регіону, зовнішнє та сумарне генерування, сальдо регіону та сальдо повне.

analysis_window01_new.jpg analysis_window02.jpg

Вигляд вікна для аналізу результатів розрахунку УР та вікна «Прогноз по регіону 1»